Archiwum kategorii: Artykuły

Artykuły dotyczące prawa i pomocy prawnej.

częstochowa windykacja

radca prawny czestochowa spadki

kancelaria odszkodowawcza częstochowa

radca prawny spółki częstochowa

kancelaria podatki częstochowa

adwokat częstochowa

Windykacja podmiotów gospodarczych

Windykacja

 1. Za zobowiązania spółek osobowych odpowiadają także wspólnicy.

 2. Za zobowiązania spółki kapitałowej może odpowiadać zarząd.

 3. Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania.

Dochodząc zapłaty od prowadzących działalność gospodarczą osobą zobowiązaną do zapłaty jest nie tylko ten przedsiębiorca, ale także inne osoby, częstokroć utożsamiane w bieżących kontaktach z prowadzącym działalność gospodarczą.

Spółka cywilna

Spółka cywilna to w istocie osoby prowadzące działalność gospodarczą pod wspólną nazwą i to wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania zawarte w potocznym pojęciu przez spółkę cywilną. Możliwe jest zatem prowadzenie egzekucji z majątku wspólnika oraz pod pewnymi warunkami z majątku wspólnego, jeśli wspólnik pozostaje w związku małżeńskim.

Spółki handlowe

Funkcjonowanie spółek handlowych regulowane jest przede wszystkim w kodeksie spółek handlowych.

Kodeks spółek handlowych dzieli spółki na osobowe: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo – akcyjną oraz kapitałowe: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Spółka Jawna

Za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają wspólnicy bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Nie jest to jednak przeszkodą do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Przeciwko wspólnikom nie jest konieczne skierowanie drugiego pozwu. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, albo jest oczywiste, że egzekucja będzie bezskuteczna, Sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej.

Powyższą zasadę stosuje się także do wspólników pozostałych spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń całym swoim majątkiem.

Spółka partnerska

Spółką partnerską jest spółką osobową, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wybranych wolnych zawodów wyłącznie przez osoby fizyczne w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

W spółce partnerskiej partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Partner nie odpowiada również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Części roszczeń kierowanych do spółki można dochodzić od spółki i partnerów jak przy spółce jawnej, a części roszczeń wyłącznie od spółki i odpowiedzialnego partnera. Roszczenia te dotyczą wyłącznie zobowiązań związanych z wykonywaniem wolnego zawodu, czego przykładem może być odpowiedzialność na przykład doradcy podatkowego.

W umowie spółki może zostać zastrzeżone, że niektórzy partnerzy odpowiadają w całości tak jak wspólnik spółki jawnej. Jeśli w spółce partnerskiej jest ustanowiony zarząd, to w stosunku do zarządu stosuje się zasady odpowiedzialności subsydiarnej przewidziane dla zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka Komandytowa

W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, jest on jednak wolny od odpowiedzialności do wysokości wniesionego wkładu. Co do zasady więc komandytariusz nie będzie odpowiadał za zobowiązania spółki, jednak w niektórych przypadkach możliwe będzie dochodzenie roszczenia zarówno od komplementariuszy, jak i komandytariusza, w ograniczonej wysokości.

Pozew przeciwko komplementariuszowi może być skierowany razem z pozwem przeciwko spółce, w odrębnym postępowaniu lub tytułowi egzekucyjnemu przeciwko spółce może być nadana klauzula wykonalności przeciwko wspólnikowi odpowiadającemu bez ograniczeń.

Spółka Komandytowo-Akcyjna

W spółce komandytowo-akcyjnej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Akcjonariusze spółki komandytowo – akcyjnej nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Coraz częściej w działalności podmiotów gospodarczych można spotkać się z nazwą spółki zawierającą określenia dwóch różnych form organizacyjnych przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Jaki jest to zatem podmiot gospodarczy? W rozumieniu przepisów jest to Spółka Komandytowa w której komplementariuszem, a więc wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Wierzyciel zatem może dochodzić swoich roszczeń od Spółki Komandytowej jak i od Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Czytając to można można poczuć ulgę, mamy potencjalnie minimum dwóch dłużników, więc teoretycznie większe możliwości zaspokojenia . Czy aby na pewno? Wszystko zależy przecież od tego jaki jest majątek spółki. Jeśli tego majątku nie ma, wierzyciela nie uzyska zaspokojenia swoich należności.

Dlaczego zatem nie wystarczyło prowadzenie działalności wyłącznie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Utworzenie podmiotu w takiej formie organizacyjnej ma na celu minimalizację odpowiedzialności majątkowej osób zaangażowanych w działalność gospodarczą. Na innych stronach prezentuję skrótowe przedstawienie odpowiedzialności takich osób za zobowiązania

Spółki kapitałowe

Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej nie odpowiadają wspólnicy czy akcjonariusze. Ich ryzyko polega na utracie wniesionego do spółek kapitału, którego odzwierciedleniem jest udział lub akcja. Spółki kapitałowe odpowiadają tylko własnym majątkiem, który pomimo nawet wysokiego kapitału zakładowego czy akcyjnego może być „skonsumowany” na inny majątek spółki lub zużyty w ramach działalności.

Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może na zasadzie subsydiarności ponosić odpowiedzialność członek zarządu spółki, który jednak w określonych sytuacjach może się zwolnić z odpowiedzialności za te zobowiązania.

Za zobowiązania spółki akcyjnej może w sytuacjach wskazanych wskazanych w ustawie prawo upadłościowe odpowiadać członek zarządu spółki akcyjnej

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń majątkowych

Roszczenia majątkowe wraz z upływem czasu ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że zobowiązany może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Uchylenie się od zaspokojenia ma miejsce w toku postępowania sądowego, na zarzut zobowiązanego. Wierzyciel może zatem dochodzić przed sądem roszczenia o zapłatę przedawnionego zobowiązania, a jeśli dłużnik nie podejmie obrony a nakaz lub wyrok został mu prawidłowo doręczony w miejscu zamieszkania, to wierzyciel może przymusowo wyegzekwować dług. Taka konstrukcja przepisów pozwala firmom pożyczkowym dochodzić roszczeń po okresie przedawnienia. Termin przedawnienia wynosi co do zasady dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz najmu, raty alimentacyjne) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata, przy czym przepisy szczególne mogą te okresy skracać lub wydłużać lub wprowadzać dodatkowe warunki.

Zasadą też jest, że wyroki i nakazy sądu przedawniają się z upływem 10 lat od daty uprawomocnienia wyroku, chyba, że bieg przedawnienia został przerwany.

Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji. Po przerwaniu termin przedawnienia biegnie na nowo. Orzecznictwo Sądu Najwyższego ogranicza jednak możliwość przerwania biegu przedawnienia w przypadku kiedy dochodzi do sprzedaży wierzytelności innej osobie na przykład funduszowi sekurytyzacyjnemu.

Kancelaria prawna radcy prawnego w Częstochowie w ramach świadczonej pomocy prawnej analizuje zasadność roszczenia, bieg terminów przedawnienia, wysokość kosztów postępowania, tryb prowadzenia sprawy, przygotowuje wezwania do zapłaty, przygotowuje projekty ugód, przygotowuje pisma procesowe jak pozew, odpowiedź na pozew, apelację, odpowiedzią na apelację, jak również reprezentuje strony przed sądem i komornikiem, w zależności od ustaleń w tym zakresie.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Nakaz zapłaty Sąd Rejonowy Lublin – Zachód

graf. www.pixabay.com

Nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie – czy mnie to dotyczy?

 1. Nakaz zapłaty Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie może dotyczyć każdego mieszkańca kraju, niezależnie od adresu zamieszkania.

 2. Nakaz powinien być doręczony pod aktualnym adresem zamieszkania

 3. W przypadku nieprawidłowego doręczenia Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uchyla nakaz zapłaty. Można w takim przypadku uzyskać zawieszenie egzekucji komornika.

 4. Nakaz można zaskarżyć sprzeciwem

 5. Po wniesieniu nakazu sprawa trafia przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a powód musi przedłożyć wszystkie dowody.

 6. Dostęp do akt sprawy można uzyskać pod adresem Dostęp do akt sprawy, natomiast telefon do Sądu jest dostępny pod adresem Strona z telefonami do Sądu +48 25 631 00 50

Otrzymujemy nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego w Lublinie nakazujący nam zapłatę jakiejś kwoty, zdarza się, że traktujemy to jako pomyłkę sądu i wyrzucamy, wyrzucamy także dlatego, że według naszej pamięci żądana kwota została już zapłacona albo też wiemy, że jest przedawniona. Czasem dowiadujemy się o istnieniu takiego nakazu zapłaty gdy komornik zajmuje nam wynagrodzenie albo zwrot podatku.

Wyrzucenie takiego nakazu zapłaty to poważny błąd, tak samo jak czasowe zignorowanie czynności komornika i liczenie, że sprawa niedługo się to wyjaśni. Błędem jest także brak odbioru pism sądowych, bo uniemożliwia nam obronę swoich praw. Błędem jest także zignorowanie przesyłki do członka rodziny czy poprzedniego mieszkańca bez przekazania informacji listonoszowi, że adresat się wyprowadził.

Ale po kolei. Czytaj dalej Nakaz zapłaty Sąd Rejonowy Lublin – Zachód

Wynagrodzenie za roboty budowlane – dochodzenie zapłaty

Wynagrodzenie za roboty budowlane.

 1. Wykonawca (generalny wykonawca) dochodzi wynagrodzenia za roboty budowlane od inwestora.

 2. Podwykonawca może dochodzić wynagrodzenia za roboty budowlane od swojego zleceniodawcy, generalnego wykonawcy lub inwestora

 3. Umowa z podwykonawcą w robotach budowlanych powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności

 4. Umowa o podwykonawstwo powinna byc zgłoszona do generalnego wykonawcy i inwestora w celu uzyskania od nich zapłaty

 5. Brak zgłoszenia umowy i brak umowy na piśmie wyklucza odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia

 6. Brak umowy o podwykonawstwo nie wyklucza możliwości uzyskania zapłaty za wykonane roboty bezpośrednio od zleceniodawcy

 7. Inwestor i generalny wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą poprzez czynną akceptację udziału podwykonawcy na budowie, jeśli znany jest im zakres i wynagrodzenie.

 8. Wykonawca i podwykonawca może żądać gwarancji zapłaty i odstąpić od umowy z winy zleceniodawcy (zamawiającego) jeśli jej nie otrzyma.


Czytaj dalej Wynagrodzenie za roboty budowlane – dochodzenie zapłaty

Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki

 1. Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązani spółki.
 2. Zarząd spółki akcyjnej i zarząd spółki partnerskiej również może ponieść odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 3. Zarząd spółki może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania na określonych warunkach.
 4. Obowiązek udowodnienia, że zarząd nie odpowiada za zobowiązania spółki spoczywa na członku zarządu.

Czytaj dalej Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki

Podział majątku spadkowego

Dział spadku

W wyniku nabycia spadku może być kilku spadkobierców, nabycie spadku, stwierdzone postanowieniem sądu lub w akcie poświadczenia dziedziczenia nie stanowi końca działań spadkobierców. Z chwilą otwarcia spadku spadkobiercy stali się współwłaścicielami masy spadkowej i stosuje się do nich przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

W związku z powyższym konieczny podział spadku, w wyniku którego spadkobiercy podzielą pomiędzy siebie poszczególne składniki spadku oraz ustanowią, jeśli będzie to konieczne, spłaty na rzecz siebie. Może on nastąpić w drodze umowy spadkobierców lub w drodze postanowienia sądu, przy czym spadkobiercy mogą zawrzeć ugodę także przed sądem. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dziale spadku powinna nastąpić w drodze aktu notarialnego. Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek, jednak z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Umowy dział spadku może obejmować cały spadek lub jego część. W razie gdyby dział spadku nastąpił wskutek dziedziczenia ustawowego a dział spadku następuje między między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, na schedę spadkową zalicza się otrzymane od spadkodawcy darowizny oraz zapisy windykacyjne, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Skład majątku spadkowego ustala się według stanu na dzień otwarcia spadku, a wycena następuje według cen rynkowych z chwili działu spadku.

Kancelaria prawna w Częstochowie świadczy w zakresie dziedziczenia usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, przygotowania odpowiednich dokumentów do Sądu i dalszego reprezentowania przed Sądem, ustalenia kręgu spadkobierców oraz pomocą w czynnościach z udziałem notariusza, gdy przepisy prawa wymagają aktu notarialnego.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Dochodzenie roszczeń o zapłatę

Wierzyciel dochodząc roszczenia o zapłatę może dochodzić swojego roszczenia na kilka różnych sposobów.

Jeśli czynności na etapie polubownym zakończyły się poddaniem egzekucji przez dłużnika na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego w drodze aktu notarialnego, to w przypadku spełnienia warunków wskazanych w akcie wierzyciel może skierować akt notarialny do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Uzyskanie poddania się egzekucji przez dłużnika znacznie skraca etap dochodzenia roszczenia przed sądem związany z udowodnieniem swojego roszczenia, który w zależności od aktywności dłużnika może wynosić parę miesięcy lub lat. Podobna możliwość istnieje, jeżeli została zawarta ugoda przed sądem, zarówno po wniesieniu pozwu, jak i wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Jeżeli wierzyciel nie dysponuje takim aktem notarialnym lub ugodą zawartą przed sądem konieczne jest wniesienie sprawy do sądu w drodze powództwa.

Na tym etapie sprawa może być rozpatrywana na normalnych zasadach, po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego przed sądem w wyniku czego sąd wyda wyrok lub sąd może, w określonych sytuacjach wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Najczęściej chyba stosowane przez sądy cywilne orzeczenie. Wydając nakaz sąd zobowiązuje dłużnika do zapłaty określonej kwoty w terminie 14 dni lub wniesienia w tym terminie sprzeciwu do sądu. Po wniesieniu sprzeciwu przez dłużnika postępowanie toczy się na ogólnych zasadach i prowadzone jest całe postępowanie dowodowe.

Sad wydaje nakaz na posiedzeniu niejawnym jeśli uzna roszczenie w świetle treści pozwu za uzasadnione i a roszczenie jest pieniężne. Powód uiszcza całą opłata od pozwu, z tym, że ¾ opłaty Sąd zwraca po uprawomocnieniu się nakazu, który staje się prawomocny 14 dni od daty doręczenia dłużnikowi lub uznania za doręczony, jeśli w tym terminie nie wniesiono sprzeciwu.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na posiedzeniu niejawnym na pisemny wniosek zawarty w pozwie jeśli dochodzone jest roszczenie pieniężne, udowodnione dołączonym do pozwu: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem (np. podpisana faktura), wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Przy wniesieniu pozwu uiszczane jest ¼ opłaty od pozwu, wobec czego, jeśli dysponujemy odpowiednim dokumentem, zmniejszamy koszty dochodzenia roszczenia.

Pozwany w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, w terminie 14 dni może wnieść zarzuty od nakazu zapłaty uiszczając wówczas także pozostałą część opłaty od pozwu w wysokości ¾ .

Zaskarżenie orzeczenia sądu

W wyniku wniesienia sprzeciwu lub zarzutów sąd ponownie rozpatruje sprawę i wydaje wyrok. Wyrok ten dłużnik może zaskarżyć apelacją na normalnych zasadach. Od wyroku sądu II instancji, w określonych przypadkach dłużnik jak i wierzyciel mogą wnieść skargę kasacyjną lub skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Skargi te muszą być sporządzone i podpisane przez radcę prawnego lub adwokata (poza szczególnymi wyjątkami).

Opłaty od pozwu


W postępowaniu uproszczonym (wartość przedmiotu sporu do 10 000 zł, lub czynsz) pobiera się opłaty stałe, zależne od wartości przedmiotu sporu:
– do 2 000 zł – 30 zł,
– Ponad 2 000 zł do 5 000 zł – 100 zł,
– 5 000 zł do 7 500 zł – 250 zł,
– Ponad 7 500 zł – 300 zł.
W pozostałych sprawach pobiera się opłatę stosunkową – 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł.
Prawomocne orzeczenie sądu wraz z klauzulą wykonalności pozwala na skierowanie sprawy do komornika, który podejmuje dalsze czynności związane z egzekucją zadłużenia.

Kancelaria prawna radcy prawnego w Częstochowie udziela pomocy prawnej w dochodzeniu roszczenia przed sądem (tzw. egzekucji sądowej) poprzez :
– udzielanie porad prawnych, w tym w drodze stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
– sporządzanie wezwań do zapłaty, negocjacjach w spłacie zadłużenia i przygotowaniu ugód
– sporządzanie pozwów lub odpowiedzi na pozew,
– sporządzanie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty oraz sporządzaniu apelacji od wyroków,
– reprezentowanie przed sądem,
– uzyskania klauzuli wykonalności i kierowania sprawy do komornika

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania

 1. Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania spółki.

 2. Zarząd spółki akcyjnej i zarząd spółki partnerskiej również może ponieść odpowiedzialność za zobowiązania spółki

 3. Zarząd spółki może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania na określonych warunkach.

 4. Obowiązek udowodnienia, że zarząd nie odpowiada za zobowiązania spółki spoczywa na członku zarządu.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność zarządów za zobowiązania spółki.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego członek zarządu spółki odpowiada za zobowiązania spółki. Jest to odpowiedzialność posiłkowa  na określonych warunkach. W pierwszej kolejności za zobowiązania spółki  z o.o. odpowiada sama spółka a dopiero potem za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada zarząd. Na podobnych zasadach odpowiada zarząd spółki partnerskiej.

Czytaj dalej Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania

Dziedziczenie

Dziedziczeniem (sukcesją) nazywane jest przejście ogółu praw i obowiązków osoby zmarłej na jedną lub kilka osób, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Osoba zmarła nazywana jest spadkodawcą, a osoby dziedziczące spadkobiercami. Ogół praw i obowiązków przynależących do osoby zmarłej nazywany jest spadkiem. Przejście praw i obowiązków zmarłego następuje na podstawie ustawy lub testamentu. Czytaj dalej Dziedziczenie

Dziedziczenie międzynarodowe

Spadki zagraniczne

Z kwestią dziedziczeniem od dnia 17 sierpnia 2015 roku pojawił się kolejny problem, który w wielu przypadkach może być barierą nie do przejścia. Od tego dnia zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012R0650

prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. W przypadku gdy wyjątkowo, ze wszystkich okoliczności sprawy jasno wynika, że w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej związany z państwem innym niż państwo, którego prawo byłoby właściwe na mocy ust. 1, prawem właściwym dla dziedziczenia jest prawo tego innego państwa.

Co to oznacza? Zgodnie z tymi przepisami postępowanie spadkowe prowadzi się w kraju gdzie mieszkał spadkodawca. Biorąc pod uwagę rozmiar emigracji Polaków może się okazać, że wiele osób nie będzie w stanie w ogóle podjąć się postępowania spadkowe za granicą z uwagi na problemy prawne lub koszty prawnika i postępowania za granicą.

Rozporządzenie jednak umożliwia wskazanie prawa według jakiego i gdzie będzie prowadzić postępowania spadkowe. Zgodnie z art. 22 rozporządzenia można dokonać wyboru jako właściwego prawa państwa, którego jest obywatelem w chwili dokonywania wyboru lub śmierci, a jeśli jest obywatelem kilku krajów, może wybrać prawo każdego z tych państw, których posiada obywatelstwo w chwili wyboru lub śmierci.

Wybór prawa musi być dokonany w sposób wyraźny w oświadczeniu w formie rozrządzenia na wypadek śmierci lub musi wynikać z postanowień takiego rozrządzenia.

Dokonanie wyboru prawa w testamencie (rozrządzeniu na wypadek śmierci) nie zamyka jeszcze problemu. Zgodnie z art. 4 i następne rozporządzenia Sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, mają jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku. W przypadku gdy wybrane przez zmarłego prawo regulujące dziedziczenie po nim zgodnie z art. 22 jest prawem państwa członkowskiego, zainteresowane strony mogą umówić się, że wyłączną jurysdykcję do orzekania w sprawie dotyczącej spadku mają sąd lub sądy tego państwa członkowskiego.

Wskazanie zatem prawa kraju obywatelstwa umożliwia zatem dokonanie wyboru sądu właściwego do prowadzenia postępowania spadkowego przez zainteresowane strony i prowadzenie dzięki temu sprawy w kraju.

Niezależnie od umowy wskazującej sąd danego kraju, sąd (zagraniczny) może, na wniosek jednej ze stron postępowania stwierdzić brak swojej jurysdykcji, jeśli uzna, że sądy państwa członkowskiego, którego prawo wybrano, mają lepsze możliwości orzekania w danej sprawie spadkowej, biorąc pod uwagę okoliczności praktyczne tej sprawy spadkowej takie jak miejsce zwykłego pobytu stron oraz położenie składników majątku. Sąd kraju wybranego przez spadkodawcę może też stać właściwy jeśli strony postępowania wyraźnie uznały jurysdykcję sądu, do którego wniesiono sprawę.

Podstawą jest, jeśli ktoś przebywa stale za granicą (miejsce zwykłego pobytu), sporządzenie testamentu, w którym dokona się wyboru prawa według którego ma się toczyć postępowanie spadkowe, co umożliwia w dalszym ciągu wybór sądu według tego prawa. Można bagatelizować te przepisy, ale życie może mieć inne zdanie i majątek zostawiony w Polsce może podlegać prawu obcemu, co może skutecznie uniemożliwić rozwiązanie spraw spadkowych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dziedziczenia usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, przygotowania odpowiednich dokumentów do Sądu i dalszego reprezentowania przed Sądem, ustalenia kręgu spadkobierców oraz pomocą w czynnościach z udziałem notariusza, gdy przepisy prawa wymagają aktu notarialnego.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1