Archiwum kategorii: Prawo spadkowe

Podział majątku spadkowego

Dział spadku

W wyniku nabycia spadku może być kilku spadkobierców, nabycie spadku, stwierdzone postanowieniem sądu lub w akcie poświadczenia dziedziczenia nie stanowi końca działań spadkobierców. Z chwilą otwarcia spadku spadkobiercy stali się współwłaścicielami masy spadkowej i stosuje się do nich przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

W związku z powyższym konieczny podział spadku, w wyniku którego spadkobiercy podzielą pomiędzy siebie poszczególne składniki spadku oraz ustanowią, jeśli będzie to konieczne, spłaty na rzecz siebie. Może on nastąpić w drodze umowy spadkobierców lub w drodze postanowienia sądu, przy czym spadkobiercy mogą zawrzeć ugodę także przed sądem. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dziale spadku powinna nastąpić w drodze aktu notarialnego. Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek, jednak z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Umowy dział spadku może obejmować cały spadek lub jego część. W razie gdyby dział spadku nastąpił wskutek dziedziczenia ustawowego a dział spadku następuje między między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, na schedę spadkową zalicza się otrzymane od spadkodawcy darowizny oraz zapisy windykacyjne, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Skład majątku spadkowego ustala się według stanu na dzień otwarcia spadku, a wycena następuje według cen rynkowych z chwili działu spadku.

Kancelaria prawna w Częstochowie świadczy w zakresie dziedziczenia usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, przygotowania odpowiednich dokumentów do Sądu i dalszego reprezentowania przed Sądem, ustalenia kręgu spadkobierców oraz pomocą w czynnościach z udziałem notariusza, gdy przepisy prawa wymagają aktu notarialnego.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Dziedziczenie

Dziedziczeniem (sukcesją) nazywane jest przejście ogółu praw i obowiązków osoby zmarłej na jedną lub kilka osób, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Osoba zmarła nazywana jest spadkodawcą, a osoby dziedziczące spadkobiercami. Ogół praw i obowiązków przynależących do osoby zmarłej nazywany jest spadkiem. Przejście praw i obowiązków zmarłego następuje na podstawie ustawy lub testamentu. Czytaj dalej Dziedziczenie

Dziedziczenie międzynarodowe

Spadki zagraniczne

Z kwestią dziedziczeniem od dnia 17 sierpnia 2015 roku pojawił się kolejny problem, który w wielu przypadkach może być barierą nie do przejścia. Od tego dnia zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012R0650

prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. W przypadku gdy wyjątkowo, ze wszystkich okoliczności sprawy jasno wynika, że w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej związany z państwem innym niż państwo, którego prawo byłoby właściwe na mocy ust. 1, prawem właściwym dla dziedziczenia jest prawo tego innego państwa.

Co to oznacza? Zgodnie z tymi przepisami postępowanie spadkowe prowadzi się w kraju gdzie mieszkał spadkodawca. Biorąc pod uwagę rozmiar emigracji Polaków może się okazać, że wiele osób nie będzie w stanie w ogóle podjąć się postępowania spadkowe za granicą z uwagi na problemy prawne lub koszty prawnika i postępowania za granicą.

Rozporządzenie jednak umożliwia wskazanie prawa według jakiego i gdzie będzie prowadzić postępowania spadkowe. Zgodnie z art. 22 rozporządzenia można dokonać wyboru jako właściwego prawa państwa, którego jest obywatelem w chwili dokonywania wyboru lub śmierci, a jeśli jest obywatelem kilku krajów, może wybrać prawo każdego z tych państw, których posiada obywatelstwo w chwili wyboru lub śmierci.

Wybór prawa musi być dokonany w sposób wyraźny w oświadczeniu w formie rozrządzenia na wypadek śmierci lub musi wynikać z postanowień takiego rozrządzenia.

Dokonanie wyboru prawa w testamencie (rozrządzeniu na wypadek śmierci) nie zamyka jeszcze problemu. Zgodnie z art. 4 i następne rozporządzenia Sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, mają jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku. W przypadku gdy wybrane przez zmarłego prawo regulujące dziedziczenie po nim zgodnie z art. 22 jest prawem państwa członkowskiego, zainteresowane strony mogą umówić się, że wyłączną jurysdykcję do orzekania w sprawie dotyczącej spadku mają sąd lub sądy tego państwa członkowskiego.

Wskazanie zatem prawa kraju obywatelstwa umożliwia zatem dokonanie wyboru sądu właściwego do prowadzenia postępowania spadkowego przez zainteresowane strony i prowadzenie dzięki temu sprawy w kraju.

Niezależnie od umowy wskazującej sąd danego kraju, sąd (zagraniczny) może, na wniosek jednej ze stron postępowania stwierdzić brak swojej jurysdykcji, jeśli uzna, że sądy państwa członkowskiego, którego prawo wybrano, mają lepsze możliwości orzekania w danej sprawie spadkowej, biorąc pod uwagę okoliczności praktyczne tej sprawy spadkowej takie jak miejsce zwykłego pobytu stron oraz położenie składników majątku. Sąd kraju wybranego przez spadkodawcę może też stać właściwy jeśli strony postępowania wyraźnie uznały jurysdykcję sądu, do którego wniesiono sprawę.

Podstawą jest, jeśli ktoś przebywa stale za granicą (miejsce zwykłego pobytu), sporządzenie testamentu, w którym dokona się wyboru prawa według którego ma się toczyć postępowanie spadkowe, co umożliwia w dalszym ciągu wybór sądu według tego prawa. Można bagatelizować te przepisy, ale życie może mieć inne zdanie i majątek zostawiony w Polsce może podlegać prawu obcemu, co może skutecznie uniemożliwić rozwiązanie spraw spadkowych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dziedziczenia usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, przygotowania odpowiednich dokumentów do Sądu i dalszego reprezentowania przed Sądem, ustalenia kręgu spadkobierców oraz pomocą w czynnościach z udziałem notariusza, gdy przepisy prawa wymagają aktu notarialnego.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Dziedziczenie testamentowe

Testament

Oprócz dziedziczenia na podstawie ustawy spadkobierca może wskazać swoich następców prawnych sporządzając <strong>testament</strong>. Ustawa wyróżnia kilka rodzajów testamentów. Testament zasadniczo może być sporządzony w formie pisemnej lub aktu notarialnego. Przepisy nie faworyzują testamentów sporządzonych przez notariusza, więc wystarczającą formą jest sporządzenie własnoręcznie treści testamentu i podpisanie się pod nim, wskazując datę. Zaletą testamentu notarialnego jest pewność co do daty testamentu oraz brak (prawie) możliwości jego usunięcia lub zniszczenia. Taki testament może też być zarejestrowany w rejestrze, co nie pozwala na ukrycie informacji o testamencie.

<strong>Spadkodawca może sporządzić testament</strong> także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Z oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokół z podaniem daty jego sporządzenia i się go odczytuje spadkodawcy w obecności świadkó. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu ten w sposób .

Niezależnie od powyższego można sporządzić testament szczególny jeśli zachodzi obawa ryzyka rychłej śmierci oraz podczas podróży samolotem lub statkiem. Testamentem szczególnym jest także testament wojskowy. Testament szczególny jest oświadczeniem składanym wobec świadków, którzy z uwagi na obawę spadkodawcy zostali w tym celu przywołani. Testament ten powinien być spisany i podpisany lub świadkowie powinni złożyć zeznania przed sądem. Wszystkie testamenty szczególne tracą ważność po upływie 6 miesięcy od dnia ustania okoliczności, w związku z którymi zaszła konieczność ich sporządzenia, mają więc charakter przejściowy.

Najprostsze jest, jeśli spadkodawca jest w stanie pisać, własnoręczne sporządzenie testamentu pisemnego zwykłego.

Spadkodawca nie może jednak sporządzić testamentu własnoręcznie, jeżeli chce by określona osoba otrzymała określony przedmiot: rzecz, prawo, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, prawo użytkowania lub służebności. Taki testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Jest to tzw. zapis windykacyjny.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Dziedziczenie ustawowe

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, czyli woli spadkodawcy. W przypadku braku testamentu zakres osób dziedziczących po zmarłym określa kodeks cywilny.

Zgodnie z kodeksem cywilnym w pierwszej kolejności do spadku powołani są dzieci spadkodawcy (zstępni) oraz małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4. Nie można jednak przy tym zapominać, że małżonek, jeśli nie zawarto umowy o rozdzielności majątkowej, jest współwłaścicielem połowy majątku, który mieli małżonkowie, więc jego udział w całości majątku jest znacznie większy niż minimalna 1/4 spadku. Zstępni to także wnuki i prawnuki, jeśli dzieci nie dożyły otwarcia spadku.

W przypadku brak zstępnych do dziedziczenia z ustawy powołani są małżonek i rodzice spadkodawcy. Udział każdego z rodziców wynosi w tym przypadku 1/4 spadku, a małżonka 1/2.

W braku zstępnych i małżonka cały spadek przypada rodzicom w częściach równych. W przypadku, gdyby rodzic nie dożył otwarcia spadku, jego udział przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych lub jego dzieciom w przypadku gdyby nie dożyli otwarcia spadku.

W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, a gdyby któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. w braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych

W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Kancelaria świadczy w zakresie dziedziczenia usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, przygotowania odpowiednich dokumentów do Sądu i dalszego reprezentowania przed Sądem, ustalenia kręgu spadkobierców oraz pomocą w czynnościach z udziałem notariusza, gdy przepisy prawa wymagają aktu notarialnego.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Dziedziczenie

  1. Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców.
  2. Spadek można odrzucić.
  3. Można zawrzeć umowę o spadek za życia spadkodawcy.
  4. Możliwe jest przywrócenie terminu do odrzucenia spadku.

Dziedziczenie  (sukcesja) jest to przejście ogółu praw i obowiązków osoby zmarłej na jedną lub kilka osób, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Osoba zmarła nazywana jest spadkodawcą, a osoby dziedziczące spadkobiercami. Ogół praw i obowiązków przynależących do osoby zmarłej nazywany jest spadkiem. Przejście praw i obowiązków zmarłego następuje na podstawie ustawy lub testamentu. Czytaj dalej Dziedziczenie