Archiwum kategorii: Prawo – artykuły

Terminy zapłaty

 

 1. Przedsiębiorcy mają prawo do wyższych odsetek od swoich kontrahentów

 2. Podmioty publiczne są zobowiązane do zapłaty wyższych odsetek w krótszych terminach

 3. Przedsiębiorca ma prawo do odsetek po upływie 30dni nawet gdy termin umowny jest dłuższy

 4. Przedsiębiorca ma prawo do zwrotu kosztów pomocy prawnej przedsądowej w wysokości 40 EUR lub wyższej na podstawie dowodów poniesienia tych kosztów.

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

W obrocie profesjonalnym, między przedsiębiorcami, jako przepis szczególny w stosunku do kodeksu cywilnego obowiązuje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcji handlowych .

Ustawa obowiązuje wyłącznie, kiedy stronami transakcji handlowej są wyłącznie

– przedsiębiorcy

– podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji rolniczej, wynajmu pokoi przez rolników, produkcji wina przez rolników i sprzedaży własnej produkcji przez rolników;

– podmioty zobowiązane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych wskazane art. 3 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych;

– osoby wykonujące wolny zawód;

– zagraniczni przedsiębiorcy;

– przedsiębiorcy z krajów UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Przepisów ustawy nie stosuje się między innymi do długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne a także do umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe .

Transakcją handlową jest każda umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli wskazane wyżej podmioty, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Ustawa po nowelizacji od 1 stycznia 2016 roku wprowadza nowy rodzaj odsetek ustawowe – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. Na dzień wejście w życie zmiany ustawy odsetki wynoszą łącznie 9,5%.

W transakcjach objętych ustawą nie mają zastosowania odsetki za opóźnienie na podstawie art. 481 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 56 ustawy nowelizującej ustawę od 1 stycznia 2016 roku do odsetek należnych za okres kończący się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Terminem od którego mogą być naliczane odsetki jest dzień spełnienia świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Definicja ta pozwalała na umowne manipulowanie terminami doręczenia faktury, wobec czego nowelizacja do 1 stycznia 2016 zakazał regulowania terminu doręczenia faktury przez strony (art. 8a ). Jeśli nie jest możliwa do ustalenia data doręczenia faktury lub rachunku, to za datę od którego liczą się terminy uznaje się datę dostawy.

Wierzyciela ma prawo do żądania zapłaty odsetek ustawowych od jeszcze niewymagalnego świadczenia pieniężnego, w przypadku gdy strony transakcji handlowej przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. (art. 5 ) Odsetki te nalicza się do umownego terminu wymagalności. Uprawnienie to nie przysługuje w stosunku do podmiotów leczniczych.

Po zmianach obowiązujących od stycznia 2016 roku ustawa jednocześnie wyłącza stosowanie ustalanie wysokości odsetek za opóźnienie na podstawie kodeksu cywilnego (art. 4a), a następnie odwołuje się do tych odsetek ustawowych. Wydaje się to być przeoczeniem legislacyjnym, ale mając na uwadze, że dalej ustawa wyraźnie odwołuje się do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, interpretacja powinna iść w tym kierunku, że art. 4a nie ma zastosowania do odsetek wskazanych w art. 5 ustawy.

W przypadku, gdy w umowie nie przewidziano terminu zapłaty, wierzyciel ma prawo otrzymania odsetek za opóźnienie od transakcji handlowych (wyższych) po upływie 30 dni od spełnienia przez niego świadczenia lub zakończenia badania zgodności towaru lub usługi z umową, jeśli umowa to przewidywała.

W transakcjach handlowych wierzycielowi przysługują wyższe odsetki przewidziane ustawą za okres od dnia wymagalności, jeśli spełnił swoje świadczenie i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. Termin ten co do zasady nie może przekraczać 60 dni, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. W przypadku gdy termin przekracza 60 dni, a nie zachodzą powyższe warunki wydłużenia terminu, to wierzycielowi przysługują odsetki po upływie terminu 60 dni.

W przypadku transakcji z udziałem podmiotów publicznych ustawa przed nowelizacją odwoływała się do odsetek przewidzianych w ordynacji podatkowej. Po zmianie podmiotów publicznych dotyczą te same wyższe odsetki. Jednocześnie ustawa skraca termin zapłaty do 30 dni, a jeśli strony ustaliły dłuższy termin (w zamówieniach najczęściej narzucony przez zamawiającego) i ustalenie to jest obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami umowy, to termin ten nie może przekraczać 60 dni, przy czym obowiązuje podobna zasada, że jeśli nie jest spełniony ten warunek, to termin ten wynosi 30 dni. Podmiotów leczniczych nie dotyczy krótszy, 30 dniowy termin.

W przypadku gdy strony przewidziały w umowie zbadanie towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową, ustalony w umowie termin tego badania nie może być rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela i nie może przekraczać 30 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi. Termin zapłaty jest liczony od dnia zakończeni badania.

Jeśli strony ustaliły w harmonogramie termin spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach i ustalenie takie nie jest rażąco nieuczciwe względem wierzyciela, to odsetki i koszty odzyskiwania należności są naliczane od każdej niezapłaconej części.

Prawo do uzyskania zwrotu kosztów pomocy prawnej przy odzyskiwania należności

Wierzyciel ma prawo, niezależnie od zwrotu kosztów pomocy prawnej przed sądem, do zwrotu kosztów odzyskiwania należności na wcześniejszym etapie. Wierzycielowi przysługuje bez wezwania kwota 40 EUR według kursu NBP za ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego termin płatności jako rekompensata kosztów odzyskiwania. Kwota jest ustalona ryczałtowo.

Niezależnie od powyższego, jeżeli koszty te są wyższe, to wierzyciel ma prawo domagać się zwrotu, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów przewyższających tę kwotę. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja przekształcona)wskazuje się, że koszty te mogłyby obejmować koszty poniesione między innymi w związku ze skorzystaniem z usług prawnika lub firmy windykacyjnej.

Na uwagę zasługuje jednak, że ustawa posługuje się pojęciem uzasadnionych kosztów i wskazuje na konieczność ich poniesienia. Dodatkowo ustawa kodeks postępowania cywilnego w art. 485 § 2a wskazuje, że kwota ta jest zasądzana w postępowaniu nakazowym na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie tych kosztów.

  1. Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Wynagrodzenie za roboty budowlane

Wynagrodzenie za roboty budowlane.

 1. Wykonawca (generalny wykonawca) dochodzi wynagrodzenia za wykonane roboty od inwestora.

 2. Podwykonawca może dochodzić wynagrodzenia za roboty budowlane od swojego zleceniodawcy, generalnego wykonawcy lub inwestora

 3. Umowa z podwykonawcą w robotach budowlanych powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności

 4. Umowa o podwykonawstwo powinna być zgłoszona do generalnego wykonawcy i inwestora w celu uzyskania od nich zapłaty

 5. Brak zgłoszenia umowy i brak umowy na piśmie wyklucza odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia

 6. Brak umowy o podwykonawstwo nie wyklucza możliwości uzyskania zapłaty za wykonane roboty bezpośrednio od zleceniodawcy

 7. Inwestor i generalny wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą poprzez czynną akceptację udziału podwykonawcy na budowie, jeśli znany jest im zakres i wynagrodzenie.

 8. Wykonawca i podwykonawca może żądać gwarancji zapłaty i odstąpić od umowy z winy zleceniodawcy (zamawiającego) jeśli jej nie otrzyma.

Czytaj dalej

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Wynagrodzenie za roboty budowlane – dochodzenie zapłaty

Wynagrodzenie za roboty budowlane.

 1. Wykonawca (generalny wykonawca) dochodzi wynagrodzenia za roboty budowlane od inwestora.

 2. Podwykonawca może dochodzić wynagrodzenia za roboty budowlane od swojego zleceniodawcy, generalnego wykonawcy lub inwestora

 3. Umowa z podwykonawcą w robotach budowlanych powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności

 4. Umowa o podwykonawstwo powinna byc zgłoszona do generalnego wykonawcy i inwestora w celu uzyskania od nich zapłaty

 5. Brak zgłoszenia umowy i brak umowy na piśmie wyklucza odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia

 6. Brak umowy o podwykonawstwo nie wyklucza możliwości uzyskania zapłaty za wykonane roboty bezpośrednio od zleceniodawcy

 7. Inwestor i generalny wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą poprzez czynną akceptację udziału podwykonawcy na budowie, jeśli znany jest im zakres i wynagrodzenie.

 8. Wykonawca i podwykonawca może żądać gwarancji zapłaty i odstąpić od umowy z winy zleceniodawcy (zamawiającego) jeśli jej nie otrzyma.


Czytaj dalej Wynagrodzenie za roboty budowlane – dochodzenie zapłaty

Podział majątku spadkowego

Dział spadku

W wyniku nabycia spadku może być kilku spadkobierców, nabycie spadku, stwierdzone postanowieniem sądu lub w akcie poświadczenia dziedziczenia nie stanowi końca działań spadkobierców. Z chwilą otwarcia spadku spadkobiercy stali się współwłaścicielami masy spadkowej i stosuje się do nich przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

W związku z powyższym konieczny podział spadku, w wyniku którego spadkobiercy podzielą pomiędzy siebie poszczególne składniki spadku oraz ustanowią, jeśli będzie to konieczne, spłaty na rzecz siebie. Może on nastąpić w drodze umowy spadkobierców lub w drodze postanowienia sądu, przy czym spadkobiercy mogą zawrzeć ugodę także przed sądem. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dziale spadku powinna nastąpić w drodze aktu notarialnego. Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek, jednak z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Umowy dział spadku może obejmować cały spadek lub jego część. W razie gdyby dział spadku nastąpił wskutek dziedziczenia ustawowego a dział spadku następuje między między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, na schedę spadkową zalicza się otrzymane od spadkodawcy darowizny oraz zapisy windykacyjne, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Skład majątku spadkowego ustala się według stanu na dzień otwarcia spadku, a wycena następuje według cen rynkowych z chwili działu spadku.

Kancelaria prawna w Częstochowie świadczy w zakresie dziedziczenia usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, przygotowania odpowiednich dokumentów do Sądu i dalszego reprezentowania przed Sądem, ustalenia kręgu spadkobierców oraz pomocą w czynnościach z udziałem notariusza, gdy przepisy prawa wymagają aktu notarialnego.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Dochodzenie roszczeń o zapłatę

Wierzyciel dochodząc roszczenia o zapłatę może dochodzić swojego roszczenia na kilka różnych sposobów.

Jeśli czynności na etapie polubownym zakończyły się poddaniem egzekucji przez dłużnika na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego w drodze aktu notarialnego, to w przypadku spełnienia warunków wskazanych w akcie wierzyciel może skierować akt notarialny do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Uzyskanie poddania się egzekucji przez dłużnika znacznie skraca etap dochodzenia roszczenia przed sądem związany z udowodnieniem swojego roszczenia, który w zależności od aktywności dłużnika może wynosić parę miesięcy lub lat. Podobna możliwość istnieje, jeżeli została zawarta ugoda przed sądem, zarówno po wniesieniu pozwu, jak i wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Jeżeli wierzyciel nie dysponuje takim aktem notarialnym lub ugodą zawartą przed sądem konieczne jest wniesienie sprawy do sądu w drodze powództwa.

Na tym etapie sprawa może być rozpatrywana na normalnych zasadach, po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego przed sądem w wyniku czego sąd wyda wyrok lub sąd może, w określonych sytuacjach wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Najczęściej chyba stosowane przez sądy cywilne orzeczenie. Wydając nakaz sąd zobowiązuje dłużnika do zapłaty określonej kwoty w terminie 14 dni lub wniesienia w tym terminie sprzeciwu do sądu. Po wniesieniu sprzeciwu przez dłużnika postępowanie toczy się na ogólnych zasadach i prowadzone jest całe postępowanie dowodowe.

Sad wydaje nakaz na posiedzeniu niejawnym jeśli uzna roszczenie w świetle treści pozwu za uzasadnione i a roszczenie jest pieniężne. Powód uiszcza całą opłata od pozwu, z tym, że ¾ opłaty Sąd zwraca po uprawomocnieniu się nakazu, który staje się prawomocny 14 dni od daty doręczenia dłużnikowi lub uznania za doręczony, jeśli w tym terminie nie wniesiono sprzeciwu.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na posiedzeniu niejawnym na pisemny wniosek zawarty w pozwie jeśli dochodzone jest roszczenie pieniężne, udowodnione dołączonym do pozwu: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem (np. podpisana faktura), wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Przy wniesieniu pozwu uiszczane jest ¼ opłaty od pozwu, wobec czego, jeśli dysponujemy odpowiednim dokumentem, zmniejszamy koszty dochodzenia roszczenia.

Pozwany w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, w terminie 14 dni może wnieść zarzuty od nakazu zapłaty uiszczając wówczas także pozostałą część opłaty od pozwu w wysokości ¾ .

Zaskarżenie orzeczenia sądu

W wyniku wniesienia sprzeciwu lub zarzutów sąd ponownie rozpatruje sprawę i wydaje wyrok. Wyrok ten dłużnik może zaskarżyć apelacją na normalnych zasadach. Od wyroku sądu II instancji, w określonych przypadkach dłużnik jak i wierzyciel mogą wnieść skargę kasacyjną lub skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Skargi te muszą być sporządzone i podpisane przez radcę prawnego lub adwokata (poza szczególnymi wyjątkami).

Opłaty od pozwu


W postępowaniu uproszczonym (wartość przedmiotu sporu do 10 000 zł, lub czynsz) pobiera się opłaty stałe, zależne od wartości przedmiotu sporu:
– do 2 000 zł – 30 zł,
– Ponad 2 000 zł do 5 000 zł – 100 zł,
– 5 000 zł do 7 500 zł – 250 zł,
– Ponad 7 500 zł – 300 zł.
W pozostałych sprawach pobiera się opłatę stosunkową – 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł.
Prawomocne orzeczenie sądu wraz z klauzulą wykonalności pozwala na skierowanie sprawy do komornika, który podejmuje dalsze czynności związane z egzekucją zadłużenia.

Kancelaria prawna radcy prawnego w Częstochowie udziela pomocy prawnej w dochodzeniu roszczenia przed sądem (tzw. egzekucji sądowej) poprzez :
– udzielanie porad prawnych, w tym w drodze stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
– sporządzanie wezwań do zapłaty, negocjacjach w spłacie zadłużenia i przygotowaniu ugód
– sporządzanie pozwów lub odpowiedzi na pozew,
– sporządzanie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty oraz sporządzaniu apelacji od wyroków,
– reprezentowanie przed sądem,
– uzyskania klauzuli wykonalności i kierowania sprawy do komornika

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania

 1. Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania spółki.

 2. Zarząd spółki akcyjnej i zarząd spółki partnerskiej również może ponieść odpowiedzialność za zobowiązania spółki

 3. Zarząd spółki może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania na określonych warunkach.

 4. Obowiązek udowodnienia, że zarząd nie odpowiada za zobowiązania spółki spoczywa na członku zarządu.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność zarządów za zobowiązania spółki.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego członek zarządu spółki odpowiada za zobowiązania spółki. Jest to odpowiedzialność posiłkowa  na określonych warunkach. W pierwszej kolejności za zobowiązania spółki  z o.o. odpowiada sama spółka a dopiero potem za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada zarząd. Na podobnych zasadach odpowiada zarząd spółki partnerskiej.

Czytaj dalej Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania

Dziedziczenie międzynarodowe

Spadki zagraniczne

Z kwestią dziedziczeniem od dnia 17 sierpnia 2015 roku pojawił się kolejny problem, który w wielu przypadkach może być barierą nie do przejścia. Od tego dnia zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012R0650

prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. W przypadku gdy wyjątkowo, ze wszystkich okoliczności sprawy jasno wynika, że w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej związany z państwem innym niż państwo, którego prawo byłoby właściwe na mocy ust. 1, prawem właściwym dla dziedziczenia jest prawo tego innego państwa.

Co to oznacza? Zgodnie z tymi przepisami postępowanie spadkowe prowadzi się w kraju gdzie mieszkał spadkodawca. Biorąc pod uwagę rozmiar emigracji Polaków może się okazać, że wiele osób nie będzie w stanie w ogóle podjąć się postępowania spadkowe za granicą z uwagi na problemy prawne lub koszty prawnika i postępowania za granicą.

Rozporządzenie jednak umożliwia wskazanie prawa według jakiego i gdzie będzie prowadzić postępowania spadkowe. Zgodnie z art. 22 rozporządzenia można dokonać wyboru jako właściwego prawa państwa, którego jest obywatelem w chwili dokonywania wyboru lub śmierci, a jeśli jest obywatelem kilku krajów, może wybrać prawo każdego z tych państw, których posiada obywatelstwo w chwili wyboru lub śmierci.

Wybór prawa musi być dokonany w sposób wyraźny w oświadczeniu w formie rozrządzenia na wypadek śmierci lub musi wynikać z postanowień takiego rozrządzenia.

Dokonanie wyboru prawa w testamencie (rozrządzeniu na wypadek śmierci) nie zamyka jeszcze problemu. Zgodnie z art. 4 i następne rozporządzenia Sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, mają jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku. W przypadku gdy wybrane przez zmarłego prawo regulujące dziedziczenie po nim zgodnie z art. 22 jest prawem państwa członkowskiego, zainteresowane strony mogą umówić się, że wyłączną jurysdykcję do orzekania w sprawie dotyczącej spadku mają sąd lub sądy tego państwa członkowskiego.

Wskazanie zatem prawa kraju obywatelstwa umożliwia zatem dokonanie wyboru sądu właściwego do prowadzenia postępowania spadkowego przez zainteresowane strony i prowadzenie dzięki temu sprawy w kraju.

Niezależnie od umowy wskazującej sąd danego kraju, sąd (zagraniczny) może, na wniosek jednej ze stron postępowania stwierdzić brak swojej jurysdykcji, jeśli uzna, że sądy państwa członkowskiego, którego prawo wybrano, mają lepsze możliwości orzekania w danej sprawie spadkowej, biorąc pod uwagę okoliczności praktyczne tej sprawy spadkowej takie jak miejsce zwykłego pobytu stron oraz położenie składników majątku. Sąd kraju wybranego przez spadkodawcę może też stać właściwy jeśli strony postępowania wyraźnie uznały jurysdykcję sądu, do którego wniesiono sprawę.

Podstawą jest, jeśli ktoś przebywa stale za granicą (miejsce zwykłego pobytu), sporządzenie testamentu, w którym dokona się wyboru prawa według którego ma się toczyć postępowanie spadkowe, co umożliwia w dalszym ciągu wybór sądu według tego prawa. Można bagatelizować te przepisy, ale życie może mieć inne zdanie i majątek zostawiony w Polsce może podlegać prawu obcemu, co może skutecznie uniemożliwić rozwiązanie spraw spadkowych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dziedziczenia usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, przygotowania odpowiednich dokumentów do Sądu i dalszego reprezentowania przed Sądem, ustalenia kręgu spadkobierców oraz pomocą w czynnościach z udziałem notariusza, gdy przepisy prawa wymagają aktu notarialnego.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Dziedziczenie testamentowe

Testament

Oprócz dziedziczenia na podstawie ustawy spadkobierca może wskazać swoich następców prawnych sporządzając <strong>testament</strong>. Ustawa wyróżnia kilka rodzajów testamentów. Testament zasadniczo może być sporządzony w formie pisemnej lub aktu notarialnego. Przepisy nie faworyzują testamentów sporządzonych przez notariusza, więc wystarczającą formą jest sporządzenie własnoręcznie treści testamentu i podpisanie się pod nim, wskazując datę. Zaletą testamentu notarialnego jest pewność co do daty testamentu oraz brak (prawie) możliwości jego usunięcia lub zniszczenia. Taki testament może też być zarejestrowany w rejestrze, co nie pozwala na ukrycie informacji o testamencie.

<strong>Spadkodawca może sporządzić testament</strong> także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Z oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokół z podaniem daty jego sporządzenia i się go odczytuje spadkodawcy w obecności świadkó. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu ten w sposób .

Niezależnie od powyższego można sporządzić testament szczególny jeśli zachodzi obawa ryzyka rychłej śmierci oraz podczas podróży samolotem lub statkiem. Testamentem szczególnym jest także testament wojskowy. Testament szczególny jest oświadczeniem składanym wobec świadków, którzy z uwagi na obawę spadkodawcy zostali w tym celu przywołani. Testament ten powinien być spisany i podpisany lub świadkowie powinni złożyć zeznania przed sądem. Wszystkie testamenty szczególne tracą ważność po upływie 6 miesięcy od dnia ustania okoliczności, w związku z którymi zaszła konieczność ich sporządzenia, mają więc charakter przejściowy.

Najprostsze jest, jeśli spadkodawca jest w stanie pisać, własnoręczne sporządzenie testamentu pisemnego zwykłego.

Spadkodawca nie może jednak sporządzić testamentu własnoręcznie, jeżeli chce by określona osoba otrzymała określony przedmiot: rzecz, prawo, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, prawo użytkowania lub służebności. Taki testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Jest to tzw. zapis windykacyjny.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Dziedziczenie ustawowe

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, czyli woli spadkodawcy. W przypadku braku testamentu zakres osób dziedziczących po zmarłym określa kodeks cywilny.

Zgodnie z kodeksem cywilnym w pierwszej kolejności do spadku powołani są dzieci spadkodawcy (zstępni) oraz małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4. Nie można jednak przy tym zapominać, że małżonek, jeśli nie zawarto umowy o rozdzielności majątkowej, jest współwłaścicielem połowy majątku, który mieli małżonkowie, więc jego udział w całości majątku jest znacznie większy niż minimalna 1/4 spadku. Zstępni to także wnuki i prawnuki, jeśli dzieci nie dożyły otwarcia spadku.

W przypadku brak zstępnych do dziedziczenia z ustawy powołani są małżonek i rodzice spadkodawcy. Udział każdego z rodziców wynosi w tym przypadku 1/4 spadku, a małżonka 1/2.

W braku zstępnych i małżonka cały spadek przypada rodzicom w częściach równych. W przypadku, gdyby rodzic nie dożył otwarcia spadku, jego udział przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych lub jego dzieciom w przypadku gdyby nie dożyli otwarcia spadku.

W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, a gdyby któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. w braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych

W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Kancelaria świadczy w zakresie dziedziczenia usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, przygotowania odpowiednich dokumentów do Sądu i dalszego reprezentowania przed Sądem, ustalenia kręgu spadkobierców oraz pomocą w czynnościach z udziałem notariusza, gdy przepisy prawa wymagają aktu notarialnego.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Dziedziczenie

 1. Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców.
 2. Spadek można odrzucić.
 3. Można zawrzeć umowę o spadek za życia spadkodawcy.
 4. Możliwe jest przywrócenie terminu do odrzucenia spadku.

Dziedziczenie  (sukcesja) jest to przejście ogółu praw i obowiązków osoby zmarłej na jedną lub kilka osób, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Osoba zmarła nazywana jest spadkodawcą, a osoby dziedziczące spadkobiercami. Ogół praw i obowiązków przynależących do osoby zmarłej nazywany jest spadkiem. Przejście praw i obowiązków zmarłego następuje na podstawie ustawy lub testamentu. Czytaj dalej Dziedziczenie