Archiwa tagu: windykacja

Windykacja podmiotów gospodarczych

Windykacja

  1. Za zobowiązania spółek osobowych odpowiadają także wspólnicy.

  2. Za zobowiązania spółki kapitałowej może odpowiadać zarząd.

  3. Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania.

Dochodząc zapłaty od prowadzących działalność gospodarczą osobą zobowiązaną do zapłaty jest nie tylko ten przedsiębiorca, ale także inne osoby, częstokroć utożsamiane w bieżących kontaktach z prowadzącym działalność gospodarczą.

Spółka cywilna

Spółka cywilna to w istocie osoby prowadzące działalność gospodarczą pod wspólną nazwą i to wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania zawarte w potocznym pojęciu przez spółkę cywilną. Możliwe jest zatem prowadzenie egzekucji z majątku wspólnika oraz pod pewnymi warunkami z majątku wspólnego, jeśli wspólnik pozostaje w związku małżeńskim.

Spółki handlowe

Funkcjonowanie spółek handlowych regulowane jest przede wszystkim w kodeksie spółek handlowych.

Kodeks spółek handlowych dzieli spółki na osobowe: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo – akcyjną oraz kapitałowe: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Spółka Jawna

Za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają wspólnicy bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Nie jest to jednak przeszkodą do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Przeciwko wspólnikom nie jest konieczne skierowanie drugiego pozwu. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, albo jest oczywiste, że egzekucja będzie bezskuteczna, Sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej.

Powyższą zasadę stosuje się także do wspólników pozostałych spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń całym swoim majątkiem.

Spółka partnerska

Spółką partnerską jest spółką osobową, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wybranych wolnych zawodów wyłącznie przez osoby fizyczne w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

W spółce partnerskiej partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Partner nie odpowiada również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Części roszczeń kierowanych do spółki można dochodzić od spółki i partnerów jak przy spółce jawnej, a części roszczeń wyłącznie od spółki i odpowiedzialnego partnera. Roszczenia te dotyczą wyłącznie zobowiązań związanych z wykonywaniem wolnego zawodu, czego przykładem może być odpowiedzialność na przykład doradcy podatkowego.

W umowie spółki może zostać zastrzeżone, że niektórzy partnerzy odpowiadają w całości tak jak wspólnik spółki jawnej. Jeśli w spółce partnerskiej jest ustanowiony zarząd, to w stosunku do zarządu stosuje się zasady odpowiedzialności subsydiarnej przewidziane dla zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka Komandytowa

W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, jest on jednak wolny od odpowiedzialności do wysokości wniesionego wkładu. Co do zasady więc komandytariusz nie będzie odpowiadał za zobowiązania spółki, jednak w niektórych przypadkach możliwe będzie dochodzenie roszczenia zarówno od komplementariuszy, jak i komandytariusza, w ograniczonej wysokości.

Pozew przeciwko komplementariuszowi może być skierowany razem z pozwem przeciwko spółce, w odrębnym postępowaniu lub tytułowi egzekucyjnemu przeciwko spółce może być nadana klauzula wykonalności przeciwko wspólnikowi odpowiadającemu bez ograniczeń.

Spółka Komandytowo-Akcyjna

W spółce komandytowo-akcyjnej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Akcjonariusze spółki komandytowo – akcyjnej nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Coraz częściej w działalności podmiotów gospodarczych można spotkać się z nazwą spółki zawierającą określenia dwóch różnych form organizacyjnych przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Jaki jest to zatem podmiot gospodarczy? W rozumieniu przepisów jest to Spółka Komandytowa w której komplementariuszem, a więc wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Wierzyciel zatem może dochodzić swoich roszczeń od Spółki Komandytowej jak i od Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Czytając to można można poczuć ulgę, mamy potencjalnie minimum dwóch dłużników, więc teoretycznie większe możliwości zaspokojenia . Czy aby na pewno? Wszystko zależy przecież od tego jaki jest majątek spółki. Jeśli tego majątku nie ma, wierzyciela nie uzyska zaspokojenia swoich należności.

Dlaczego zatem nie wystarczyło prowadzenie działalności wyłącznie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Utworzenie podmiotu w takiej formie organizacyjnej ma na celu minimalizację odpowiedzialności majątkowej osób zaangażowanych w działalność gospodarczą. Na innych stronach prezentuję skrótowe przedstawienie odpowiedzialności takich osób za zobowiązania

Spółki kapitałowe

Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej nie odpowiadają wspólnicy czy akcjonariusze. Ich ryzyko polega na utracie wniesionego do spółek kapitału, którego odzwierciedleniem jest udział lub akcja. Spółki kapitałowe odpowiadają tylko własnym majątkiem, który pomimo nawet wysokiego kapitału zakładowego czy akcyjnego może być „skonsumowany” na inny majątek spółki lub zużyty w ramach działalności.

Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może na zasadzie subsydiarności ponosić odpowiedzialność członek zarządu spółki, który jednak w określonych sytuacjach może się zwolnić z odpowiedzialności za te zobowiązania.

Za zobowiązania spółki akcyjnej może w sytuacjach wskazanych wskazanych w ustawie prawo upadłościowe odpowiadać członek zarządu spółki akcyjnej

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania

  1. Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania spółki.

  2. Zarząd spółki akcyjnej i zarząd spółki partnerskiej również może ponieść odpowiedzialność za zobowiązania spółki

  3. Zarząd spółki może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania na określonych warunkach.

  4. Obowiązek udowodnienia, że zarząd nie odpowiada za zobowiązania spółki spoczywa na członku zarządu.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność zarządów za zobowiązania spółki.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego członek zarządu spółki odpowiada za zobowiązania spółki. Jest to odpowiedzialność posiłkowa  na określonych warunkach. W pierwszej kolejności za zobowiązania spółki  z o.o. odpowiada sama spółka a dopiero potem za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada zarząd. Na podobnych zasadach odpowiada zarząd spółki partnerskiej.

Czytaj dalej Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania