Windykacja zobowiązań

Problem niezapłaconych należności i windykacja zobowiązań jest problemem, który dotyka lub może dotknąć każdego przedsiębiorcę. Dotyczy także zwykłych osób, które domagają się zapłaty za szkody, zwrotu zapłaconych pieniędzy czy innych roszczeń pieniężnych.

Brak zapłaty w terminie może być celowym działaniem kontrahenta (zobowiązanego) lub splotem czynników na które miał mniejszy lub większy wpływ.

W zależności od sytuacji konieczne będą konkretne działania, prowadzące do szybkiego uzyskania zapłaty lub co najmniej zabezpieczenia lub działania, które pomogą uzyskanie należności w dłuższym czasie, ale przy jednoczesnym zachowaniu współpracy z dotychczasowym kontrahentem.

W sytuacji gdy jest możliwość uzyskania zapłaty bez konieczności angażowania sądu czy komornika warto prowadzić z kontrahentem rozmowy dotyczące zapłaty należności, formy zapłaty, terminów czy zabezpieczeń zapłaty. W wielu przypadkach pozwoli to na zachowanie dalszej współpracy gospodarczej przy jednoczesnym zapewnieniu odzyskania należności.

Kancelaria udziela pomocy prawnej na etapie negocjacji z dłużnikiem, oceny jego wiarygodności finansowej oraz posiadanego majątku na podstawie danych dostępnych w powszechnie dostępnych rejestrach czy aktach, przygotowania odpowiednich dokumentów pomiędzy stronami oraz odpowiednich dokumentów w celu zabezpieczenia zapłaty, a w przypadku konieczności skorzystania z pomocy notariusza, także do konsultowania przygotowywanych dokumentów i zaplanowania spotkań.

W braku powodzenia w polubownym zakończeniu sporu, a także wtedy gdy nie przyniosłyby one efektu konieczne jest podjęcie dalszych działań,. Zasadniczo do niesolidnego dłużnika początkowo kierowane jest wezwanie do zapłaty. Wezwanie takie było konieczne na podstawie procedury w sprawach gospodarczych, które uległy uchyleniu w roku 2012. Jedynym skutkiem braku skierowania wezwania do zapłaty, może być brak zasądzenia przez sąd kosztów procesu. Należy jednak pamiętać, że brak zapłaty w terminie wyznaczonym już wskazuje na konieczność wytoczenia procesu. Czasem, z uwagi na okoliczności, wezwanie do zapłaty może być niepotrzebną stratą czasu i konieczne jest skierowanie odpowiednich pism do właściwych sądów lub innych organów w celu zabezpieczenia majątku, taka konieczność może wystąpić szczególnie w sytuacji, gdyż dłużnik zaczyna ukrywać majątek lub go usuwać. Wymaga to jednak wykazania, że dochodzi od zbywania takiego majątku, nie jest wystarczająca potencjalna możliwość ukrywania majątku.

Zmiany od 1 stycznia 2016 roku wymagają, by pozew zawierał także informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Wymóg ten nie prowadzi jednak do braku możliwości wniesienia pozwu.

Problem windykacji sprowadza się do uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia od spółki lub osób zainteresowanych w drodze porozumienia lub uzyskania dokumentów pozwalających na egzekucję majątku spółki lub uzyskanie przymusowych zabezpieczeń.

Skuteczność egzekucji zależy od posiadanego majątku spółki lub udzielonych zabezpieczeń. Brak tego majątku nie pozwala na skuteczną egzekucję. W tych czynnościach wierzyciel często ściga się z innymi wierzycielami lub organami podatkowymi i bywa, że czynności pozostałych wierzycieli są bardziej skuteczne, chociażby z powodu podjęcia ich przez tych wierzycieli wcześniej. Może też dojść do sytuacji zbywania majątku, obciążania go lub ukrywania, zaspokajania innych wierzycieli z pokrzywdzeniem pozostałych lub tworzenia wierzytelności na ich rzecz.

W niektórych sytuacjach skuteczne będą działania w ramach procesu karnego, w innych przypadkach na doprowadzeniu do bezskuteczności tych czynności względem wierzyciela lub ich całkowitego unieważnienia, czasem też może dojść do unieważnienia czynności z mocy prawa w wyniku podjętych czynności, jak na przykład ogłoszenia upadłości. Podejmowanie konkretnych czynności w jednych sytuacjach może być bardzo korzystne dla wierzyciela, w innych mniej gdyż uzyska mniejsze zaspokojenie, w niektórych sytuacjach może też być bardzo niekorzystne. Zawsze wymaga to szczegółowej analizy sytuacji wierzyciela, dłużnika i posiadania informacji o jego majątku, w tym majątku jaki miał wcześniej.

Kancelaria udziela pomocy w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów do sądu i innych organów, wniosków o wpisanie zabezpieczeń, ogłoszenie upadłości.

Windykacja prowadzona przez firmy windykacyjne w znacznym zakresie pokrywa się z windykacją prowadzoną przez kancelarię, firmy takie korzystają z pomocy prawników, którzy reprezentują wierzyciela, różnica często polega wyłącznie na pośrednictwie firmy windykacyjnej.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1