Nakaz zapłaty Sąd Rejonowy Lublin – Zachód

graf. www.pixabay.com

Nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie – czy mnie to dotyczy?

  1. Nakaz zapłaty Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie może dotyczyć każdego mieszkańca kraju, niezależnie od adresu zamieszkania.

  2. Nakaz powinien być doręczony pod aktualnym adresem zamieszkania

  3. W przypadku nieprawidłowego doręczenia Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uchyla nakaz zapłaty. Można w takim przypadku uzyskać zawieszenie egzekucji komornika.

  4. Nakaz można zaskarżyć sprzeciwem

  5. Po wniesieniu nakazu sprawa trafia przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a powód musi przedłożyć wszystkie dowody.

  6. Dostęp do akt sprawy można uzyskać pod adresem Dostęp do akt sprawy, natomiast telefon do Sądu jest dostępny pod adresem Strona z telefonami do Sądu +48 25 631 00 50

Otrzymujemy nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego w Lublinie nakazujący nam zapłatę jakiejś kwoty, zdarza się, że traktujemy to jako pomyłkę sądu i wyrzucamy, wyrzucamy także dlatego, że według naszej pamięci żądana kwota została już zapłacona albo też wiemy, że jest przedawniona. Czasem dowiadujemy się o istnieniu takiego nakazu zapłaty gdy komornik zajmuje nam wynagrodzenie albo zwrot podatku.

Wyrzucenie takiego nakazu zapłaty to poważny błąd, tak samo jak czasowe zignorowanie czynności komornika i liczenie, że sprawa niedługo się to wyjaśni. Błędem jest także brak odbioru pism sądowych, bo uniemożliwia nam obronę swoich praw. Błędem jest także zignorowanie przesyłki do członka rodziny czy poprzedniego mieszkańca bez przekazania informacji listonoszowi, że adresat się wyprowadził.

Ale po kolei.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie został wyznaczony jako sąd, który dla terytorium całego kraju rozpatruje pozwy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nieważne więc jaka jest siedziba czy miejsce zamieszkania osoby składającej pozew, nie ma znaczenie również miejsce zamieszkania osoby pozwanej.

Postępowanie upominawcze to postępowanie, w którym powód składający pozew do sądu żąda osoby pozwanej zapłaty sumy pieniędzy oraz w innych sprawach, wynikających z przepisów szczególnych, które nie będą tu omawiane. W postępowaniu upominawczym nie będącym postępowaniem elektronicznym rozstrzygają sprawy sądy rejonowe i okręgowe na ogólnych zasadach.

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeśli roszczenie jest oczywiście bezzasadne, przytoczone w pozwie okoliczności budzą wątpliwości, zaspokojenie roszczenia zależy od spełnienia świadczenia wzajemnego, miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo doręczenie nakazu nie miałoby nastąpić w kraju.

W postępowaniu upominawczym sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, iż nie ma żadnej rozprawy na którą byłyby wzywane strony czy świadkowie, traktowanie więc przez pozwanego nakazu zapłaty jako nie dotyczącego jego z uwagi na to, że nie było sprawy jest nieuzasadnione i może rodzić konsekwencji w postaci obowiązku zapłaty kwoty wskazanej w nakazie oraz ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci opłat komorniczych.

W postępowaniu prowadzonym przez Sąd w Lublinie nakaz zapłaty może być także wydany przez referendarza, co także budzi zdziwienie zwykłych osób, ale jest zgodne z prawem.

W postępowaniu prowadzonym przez Sąd w Lublinie osoba składająca pozew nie dołącza do niego żadnych dowodów, jedynie je wskazuje w pozwie, wobec czego sędzia lub referendarz ocenia sprawę na podstawie treści złożonego pozwu. Możliwość złożenia pozwu jest ograniczona czasowo, gdyż przed Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie można wnieść jedynie sprawy o roszczenia, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu. Oznacza to, że sprawy przedawnione (znacząca większość) nie trafiają przed Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, chociaż wcześniej nie było takich ograniczeń.

W przypadku gdy nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty sprawa jest przekazywana do sądu według właściwości ogólnej, będzie to sąd zgodny z miejscem zamieszkania pozwanego. Sąd przekazuje także sprawę do sądu według właściwości ogólnej gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo doręczenie nakazu nie miałoby nastąpić w kraju jak również wtedy gdy pozwany nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej lub organu uprawnionego do reprezentowania, a przeszkody w doręczeniu nakazu zapłaty nie zostały usunięte w wyznaczonym przez Sąd terminie. W tych sytuacjach Sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty przed przekazaniem sprawy. Jakie to ma znaczenie? Sąd nie mając informacji, iż winien uchylić nakaz zapłaty i przekazać sprawę, nie zrobi tego, wobec czego w przypadku odebrania nakazu zapłaty na przykład przez członka rodziny osoby czy też dowiedzeniu się o przesyłce należy podjąć odpowiednie kroki.

Sąd w wydanym nakazie nakazuje pozwanemu by w terminie dwóch tygodni zapłacił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do Sądu, co powinno być zawarte także w pouczeniu umieszczonym na nakazie zapłaty. Nakaz powinien także zawierać treść pozwu i listę dowodów. W przypadku braku wniesienia sprzeciwu i braku dobrowolnej zapłaty niestety powód przystąpi do egzekucji co narazi pozwanego na zapłatę zasądzonej kwoty, kosztów sądowych a także kosztów postępowania egzekucyjnego.

Sprzeciw można wnieść w formie pisemnej lub drogą elektroniczną po utworzeniu konta na stronie Sądu. Po utworzeniu konta na stronie Sądu www.e-sad.gov.pl można w formie elektronicznej przeglądać akta sprawy, do akt można też uzyskać dostęp, jeśli nie posiadamy konta w stronie Sądu, składając wniosek o udostępnienie akt w wybranym Sądzie rejonowym, akta można też przeglądać online na podstawie kodu zawartego na nakazie zapłaty. Należy jednak pamiętać , iż w wypadku wybrania drogi elektronicznej, wszelką komunikację z Sądem musimy prowadzić dalej w formie elektronicznej.

Sprzeciw powinien zawierać wskazanie nakazu od którego jest wnoszony, oznaczenie sądu do którego jest kierowany (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin ), sygnaturę akt, imię i nazwiska stron lub nazwę, ich przedstawicieli ustawowych pełnomocników, miejsca zamieszkania lub siedziby stron, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz podpis strony lub pełnomocnika, nie jest wymagane wskazanie zakresu zaskarżenia, gdyż w wypadku wniesienia sprzeciwu cały nakaz wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym traci moc i co najważniejsze – sprzeciw nie wymaga opłaty. W sprzeciwie należy powołać zarzuty, które zgodnie z przepisami ogólnymi powinien podnieść przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy pod rygorem ich utraty.

Sąd po wniesieniu sprzeciwu nie rozstrzyga go, tylko przekazuje sprawę według właściwości ogólnej. Po przekazaniu sprawy właściwy Sąd wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu i uzupełnienia w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania, w przypadku nie usunięcia braków formalnych Sąd umarza postępowanie. Sąd po usunięciu braków przez powoda wzywa pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu. Sprawa wobec czego toczy się od nowa i wydany wyrok może być ponownie zaskarżony, a my mamy szansę przedstawienia swoich racji a także podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia.

Procedura uchylania lub zaskarżania nakazu zapłaty obowiązuje także wtedy gdy dowiadujemy się o sprawie od komornika.

W przypadku gdy nakaz zapłaty nie był doręczony pod właściwym adresem – adresem zamieszkania pozwanego, możliwe jest zarówno uchylenie nakazu zapłaty, jak i zawieszenie prowadzonego postępowania komorniczego. Czynności w celu uzyskania uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania komorniczego należy podejmować jak najszybciej.

W przypadku gdy nakaz został doręczony po właściwym adresem, a termin wniesienia sprzeciwu już minął, można ubiegać się o przywrócenie terminu i jednocześnie złożyć sprzeciw. Bardzo ważne jest by czynności podjąć nie później niż w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Przywrócenie terminu jest możliwe w określonych okolicznościach – jest to możliwe, jeśli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy. Okoliczności te należy sądowi uprawdopodobnić. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia, jednak, stosownie do okoliczności, sąd może wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1