Spółka komandytowa

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, jest on jednak wolny od odpowiedzialności do wysokości wniesionego wkładu, który może być wniesiony w wysokości niższej niż suma komandytowa. Odpowiedzialność może być również przywrócona, jeśli był dokonany zwrot wkładu, przy czym za zwrot wkładu uważa się także wypłaty na rzecz komandytariusza jeśli nastąpiło uszczuplenie majątku spółki przez stratę.

Co do zasady więc komandytariusz jest nie będzie odpowiadał za zobowiązania spółki, jednak w niektórych przypadkach – kiedy wkład będzie wniesiony w wysokości niższej niż suma komandytowa lub była na jego rzecz wypłaty przy zaistnieniu straty możliwe będzie dochodzenie roszczenia zarówno od komplementariuszy, jak i komandytariusza, w ograniczonej oczywiście wysokości.

Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik. Jeśli nie ujawni on jednak swojego pełnomocnictwa, nie będzie miał umocowania do działania lub przekroczy jego zakres będzie odpowiadał za skutki tych czynności bez ograniczeń.

Równolegle ze spółką, bez ograniczenia odpowiada komplementariusz. Pozew przeciwko komplementariuszowi może być skierowany razem z pozwem przeciwko spółce, w odrębnym postępowaniu lub tytułowi egzekucyjnemu przeciwko spółce może być nadana klauzula wykonalności przeciwko wspólnikowi odpowiadającemu bez ograniczeń.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1