Spółka jawna

 

Spółka Jawna, tak jak każda inna spółka osobowa, prowadząc przedsiębiorstwo pod własną firmą, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. W przypadku windykacji przeciwko spółce jawnej pozew jest kierowany przeciwko spółce.

Za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają jednak wspólnicy bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

W tej sytuacji wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jest tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika. Nie jest to jednak przeszkodą do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem spółki do rejestru.

Powyższe nie oznacza jednak, że przeciwko wspólnikom konieczne jest skierowanie drugiego pozwu. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, albo jest oczywiste, że egzekucja będzie bezskuteczna, Sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej.

Powyższą zasadę stosuje się także do wspólników pozostałych spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń całym swoim majątkiem.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1